Maxbo Knapstad Vestby

Kleverveien 11 - Vestby, 1540